നമ്മുടെ ബഹുമതി

ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

CAC ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിതരണക്കാരൻ
ഹെബെയ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്റർപ്രൈസ്
ഹെബെയ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ബോർഡ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് സഖ്യം ഡയറക്ടർ
ഹെബെയ് റിഫോം ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്
ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്
ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്